ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a budeme rádi, když se seznámíte s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat.

Poskytovatelem služeb, provozovatelem webu www.dam.cz a správcem osobních údajů je:
DAM architekti s.r.o.
Na Dolinách 168/6
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 00300888
DIČ: CZ00300888

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C, vložka 1152.

  1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

1.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
- poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, tel.číslo nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
- vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- marketing
Vaše osobní údaje využíváme za účelem marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás novinky z naší činnosti zajímají, a to po dobu 10 let.

1.2. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:
- komfortní funkce webu,
- vyhodnocování pohybu uživatelů po webu,
- získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů,
- personalizace zobrazování reklam.

1.3. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše osobní údaje bezpečně ukládáme a neprodáváme je třetím stranám. Abychom Vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jedná se o tyto služby:
- Facebook Ireland Limited - on-line reklama
- Google Ireland Limited – analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
- Mailchimp, US – e-mail marketing
- Seznam.cz, a.s. - on-line reklama v síti Sklik

  1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

2.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, telefonní nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery,
externí účetní či externí advokátní kanceláři.

  1. Doba zpracování osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3.2. Po splnění smlouvy Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.3., budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na dam.architekti@dam.cz.

3.4. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na dam.architekti@dam.cz.

  1. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  2. právo na přístup k osobním údajům,
  3. právo na opravu,
  4. právo na výmaz („právo být zapomenut“),
  5. právo na omezení zpracování údajů,
  6. právo vznést námitku proti zpracování,
  7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese dam.architekti@dam.cz

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. ledna 2022.

Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti