portfolio

hotel jungmann

rekonstrukce a dostavba městského paláce - konverze na hotel

Rekonstrukcí domu č. 21 do ulice Jungmannova s dostavbou vnitřní a zadní části stávajícího objektu do ulice Vladislavova (po odstranení zdevastované nižší části domu) vznikne boutique hotel 4-5***** s vnitřním átriem. Nová západní fasáda je nad přízemím tvořena čtyřmi svislými vzájemně ustupujícími hmotami, pro dosažení intimity pokojů jsou dále použity svislé perforované kovové lamely. 80 pokojů v původním domě i novostavbě doplňuje restaurace se snídárnou na terase 7.np. Přízemím prochází veřejná pasáž spojující ulice Jungmannova a Vladislavova. více

Dům staršího původu, klasicistně přestavěný Franzem Wolfem v r. 1867, upraven na nájemní a kancelářský dům podle plánů Viktora Lampla a Otto Fuchse z r. 1922 v dekorativistickém stylu 20. let. Nejstarší zpráva o zástavbě pochází z r. 1408, pokud pomineme nejisté určení záznamu o židovském domě z r. 1378 (odpovídalo by poloze parcely na hranici novoměstského židovského hřbitova). V r. 1867 byl dům upravován a zvýšen o 2. p. podle plánů Franze Wolfa. Jeho přestavba vycházela půdorysně ze staršího průčelního dvojtraktu (částečně podsklepen místnostmi s půlkruhovou valenou klenbou) dvojtraktového pravého a jednotraktového levého křídla, v němž bylo umístěno klasicistní schodiště oválného půdorysu. Úprava devítiosé fasády se dvěmi symetrickými vjezdy do dvora a středovým vstupem do krámu spočívala patrně v doplnění historizujících šambrán a dekorativního vlysu. V l. 1888 a 1901 byly provedeny menší dispoziční změny a obnova schodiště podle plánů Josefa Blechy. V r. 1922 provedla autorská dvojice dr. Lampl a Fuchs zvýšení domu o tři patra, při čemž zůstala ve zdivu hl. budovy zachována klasicistní dispozice i rozvržení os, nově bylo vystavěno levé křídlo, zadní křídlo přestavěno na dvojtrakt. Další menší dispoziční změny v l. 1935, 1936, 1940-48, 1961-62 pozměnily parter průčelí a dvorní fasádu, uliční průčelí zůstalo beze změn. Pětipatrová fasáda o devíti osách je dynamicky rozčleněna na stupňovitě rostoucí střední část s lisénami a hladké, horizontálně členěné části režného zdiva po stranách. Pyramidální kompozicí - vrcholící ve štítu krystalicky zkoseným oválem půdního okénka - nese kladí s konsolovou římsou podpírané řadou kanelovaných meziokenních pilastrů v 1. p. V stupňovitém rozvržení fasády i v detailu se uplatňují myšlenky významných architektonických projektů a realizací předchozího desetiletí (Kotěrův pavilón obchodu, Gočárův návrh na dostavbu Staroměstské radnice) i neoklasicistní tendence 20. let. Standardní typ oken, jednotných v celém průčelí, je v režném zdivu doplněn vystupujícími polygonálními parapety. V novodobě přestavěném parteru se dochovala vstupní dřevěná vrata do domu s hlavou krále . Dům čtyřkřídlové dvojtraktové dispozice (vyjma levého dvorního křídla) je pod hlavní budovou podsklepen plochostropými místnostmi. V dispozici přízemí se zachoval vstup do domu průjezdem, k němuž v levém dvorním křídle přiléhá oválné schodiště - novodobá parafráze klasicistního stavu. Obdobně bylo v pravém dvorním křídle na místě klasicistního půloválu znovu zřízeno boční, dvojramenné schodiště. Místnosti jsou, až na segmentově klenuté zadní křídlo, průjezd a krám, plochostropé. Společné vstupní prostory jsou symbiozou secesní architektury (zábradlí) a funkcionalistického materiálu (modré dlaždice na stěnách průjezdu). Při rekonstrukci a dostavbě se počítá s obnovou původního objektu (východní část) s částečným přizpůsobením dispozic pro hotelové účely (ubytování). Nově budou provedeny veškeré technologie, rozvody – sítě a výtahy. Dřevěný podhled z druhého nadzemního podlaží je odborně sejmut a zrestaurován. Následně bude přemístěn do vstupních prostor recepce v přízemí. Rekonstrukce střechy zahrnuje podkrovní vestavbu pěti pokojů (pultová střecha-měď). Stávající dva střešní vikýře v části střechy do ul. Jungmannova budou zachovány ve své původní poloze. Barevné i materiálové řešení střešního pláště zůstane zachováno. Ve dvoře dojde k přestavbě nevyhovujících křídel. Plně zachovány budou hmoty schodiště v severní a jižní části, ke kterým budou v jejich původní stopě doplněna nová ramena (repliky) v nových podlažích. Přesněji viz výkresová část. Dvorní fasáda východní části objektu Jungmannovy ul. orientovaná do nově vzniklého vnitřního atria je zachována. Nový objekt Dostavba ve vnitrobloku uzavírá pozemek ze strany ul. Vladislavova/Purkyňova. Nový objekt je přirozeně napojen na objekt do ulice Jungmannovy v místech původních zachovaných schodišť. Objekt dostavby má mimo přízemí 6. nadzemních pater. Dostavovaná část objektu hotelových pokojů se středovou chodbou je orientovaná jak na východ, kde je vytvořeno atrium mezi původním a novým objektem tak i na západ do ul. Vladislavovy /Purkyňovy a uzavírá pozemek s výhledy do Vladislavovy ulice. Patra nového objektu v této západní části jsou od 2. NP vykonzolovány a částečně ustupují v půdorysech i v řezech, čím se přizpůsobují stávajícím hmotám sousedních objektů v ul. Purkyňova. Způsob ustupování konzol vychází ze světelně technické studie a odstupových vzdáleností. Nový objekt má plochou střechu a atika objektu je ve výšce +22,35m, což je výška sousedního bytového objektu. Výška střešního hřebene zachovaného původního objektu orientovaného do ul. Jungmannova je na původní relativní kótě + 27,00m. Fasády Uliční fasáda je v projektu zachována včetně výšky římsy střechy, vikýřů i střešního hřebene. Drobné úpravy se týkají přízemní části, která se nedochovala v původní podobě a kde budou okenní otvory realizovány až k podlaze – to umožní lepší prosvětlení vnitřních vstupních prostor a zajistí odpovídající atmosféru pro vstupní část objektu. Plné fasádní plochy parteru budou obloženy broušeným kamenem. Nová fasáda dostavby do Vladislavovy/Purkyňovy ulice je navržena v této variantě: tři svislé vykonzolované hmoty o různé hloubky jednotlivě kryté vertikálními nastavitelnými stínícími žaluziemi. Fasády budou detailněji prověřeny a dořešeny v dalších stupních PD. Fasáda v přízemí do Vladislavovy/Purkyňovy ulice je z větší části prosklená (kavárna / bar). Podobně je v celé ploše prosklená fasáda ustoupené hmoty v 7.NP (snídárna).

 • místoJungmannova 21
  Praha 1 - Nové Město
 • rok2010
 • investorEuclide Invest s.r.o.
 • autorJiří Havrda, Lenka Chromíková, Peter Malaga, Petr Malinský, Pavel Šefl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě